Čas zobrazenia stránky: 05:47

C. Údaje o podnikaní a zámeroch projektu

1. Doterajšie skúsenosti ľiadateµa v podnikaní

AGRO Hos»ovce, s.r.o. bolo zaloľené v júni 1994 a zapísané do Obchodného registra 23. 8. 1994. Podnik predstavuje stabilného a dlhodobého člena poµnohospodárskej komunity na Slovensku. Nachádza sa v Nitrianskom samosprávnom kraji, v okrese Zlaté Moravce, v katastrálnom území Dolné Sµaľany. V okrese Zlaté Moravce AGRO Hos»ovce, s. r. o. hospodári v najsevernejšej časti okresu v katastroch Dolné Sµaľany a na území obcí: Hos»ovce, Martin nad ľitavou, Chyzerovce (čas» Zlatých Moraviec), Lovce, Mankovce, Zlatno, Sµaľany a Jedµové Kostoµany.

AGRO Hos»ovce, s.r.o. sa zaoberá rastlinnou i ľivočíšnou výrobou, čím dosahuje optimálnu diverzifikáciu poµnohospodárskej produkcie. Rastlinná a ľivočíšna produkcia dosahuje relatívne vyváľaného pomeru. Diverzifikácia rizík poµnohospodárskeho podnikania na dva sektory (RV a ľV) umoľňuje lepšie prekonáva» výkyvy úrod či kolísanie cien komodít. Poµnohospodárska výroba je tak vyváľená a rastlinná produkcia tieľ zabezpečuje vstupy pre ľivočíšnu výrobu.

Hlavným predmetom činnosti ľiadateµa je poµnohospodárska výroba – rastlinná a ľivočíšna - a poskytovanie sluľieb v nasledovnej štruktúre:

 • poµnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poµnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
 • prenájom poµnohospodárskych strojov a zariadení a ostatných výrobných prostriedkov,
 • veµkoobchodná činnos» v rozsahu voµnej ľivnosti,
 • prevádzkovanie závodnej kuchyne,
 • verejná cestná nákladná doprava,
 • poskytovanie sluľieb výrobnej povahy v poµnohospodárskej produkcii okrem veterinárnych sluľieb

 

 

Rastlinná výroba

Rastlinná produkcia (jej čas») nachádza pozitívne zhodnotenie v ľivočíšnej výrobe a zároveň diverzifikácia produkcie tlmí dôsledky výkyvov cien ako i výkyvov počasia vo vegetačnom období.

Rastlinná produkcia je realizovaná na celkovej výmere 2 578,10 ha, z čoho orná pôda predstavuje  2 187,58 ha. Orná pôda je vyuľívaná v plnej miere pre moderné osevné postupy s pravidelným striedaním plodín. Štruktúra vyuľitia pôdneho fondu je nasledovná:

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Štruktúra vyuľitia pôdneho fondu – Agro Hos»ovce, s. r. o.

 

Rozloha obhospodarovanej ornej pôdy umoľňuje vyváľené striedanie plodín bez narušenia kontinuity produkcie, čím dosahuje podnik veµmi stabilnú štruktúru produkcie. Túto stabilitu oceňujú najmä odberatelia, čím si podnik vybudoval veµmi dobré dlhodobé odbytištia produkcie. Osevný postup je zameraný na plánovité striedanie plodín na celej výmere. AGRO Hos»ovce, s.r.o. uplatňuje klasický Norfolský osevný postup. Tento osevný postup vyľaduje primerané hnojenie. Striedanie plodín je najvýznamnejším intenzifikačným opatrením na udrľiavanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy a úrod poµnohospodárskych plodín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Hektárové výnosy podniku Agro Hos»ovce, s. r. o.

 

Podnik sa snaľí zabezpečova» kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodrľiava technologické, výrobné parametre a normy podµa platnej legislatívy. Vo výrobných procesoch rastlinnej výroby sa prvotná kontrola vykonáva prostredníctvom zodpovedných pracovníkov firmy. Jednotlivé technologické postupy pestovania poµných kultúr zabezpečujeme v súlade s platnými metodikami uplatňujúcimi zásady správnej farmárskej praxe s cieµavedomým vyuľívaním intenzifikačných faktorov, či uľ agrotechniky, genetického materiálu, ochrany rastlín, výľivy a hnojenia rastlín a to za účelom zvyšovania úrodnosti pôdy, jej schopnosti produkova» úrody cestou efektívneho vyuľívania všetkých zdrojov výľivy a zlepšovateµov pôdnych vlastností.
 

Charakteristika prírodných podmienok

AGRO Hos»ovce, s.r.o.  hospodári v repárskej oblasti. Repárska výrobná oblas» je vymedzená v teplom, mierne suchom níľinnom klimatickom regióne so sumou teplôt nad 10 stupňov Celzia v rozsahu 2800 - 3000 stupňov Celzia s priemernou ročnou teplotou 9,0 - 10 stupňov Celzia, kotlinovom regióne so sumou teplôt nad 10 stupňov Celzia. Prevládajúcim pôdnym typom sú hnedozeme na sprašových hlinách s illimerizovanými alebo oglejenými subtypmi. Ďalej sa tu nachádzajú ilimerizované pôdy, luľné a nivné pôdy a čiastočne kambizeme.

Z pôdnych druhov prevaľujú stredne »aľké hlinité pôdy, ktoré zaberajú aľ 80% územia, a pôdy »aľké, ktoré zaberajú asi 18%. Z hµadiska hĺbky a skeletovosti prevládajú pôdy hlboké bez skeletu, len v oblastiach výskytu hnedých pôd so stúpajúcou nadmorskou výškou sú menšie plochy s prímesou skeletu. Reliéf repnej výrobnej oblasti je prevaľne rovinatý (asi 60% územia). Mierne a stredne svahovitých plôch je pribliľne 35%. Stupeň zornenia dosahuje 86%, podiel trvalých trávnych porastov je pribliľne 10%. V štruktúre osevných plôch prevaľujú obiloviny a olejniny, menej sa pestuje kukurica siata na zrno. V podmienkach SR je repná výrobná oblas» najmenšou výrobnou oblas»ou.
 

ľivočíšna výroba

ľivočíšna výroba sa zameriava na:

 • hovädzí dobytok
 • chov oviec

V rámci ľivočíšnej výroby na farme v Chyzerovciach AGRO Hos»ovce, s. r. o. chová 703 kusov hovädzieho dobytka, z toho 336 kusov kráv holsteinského plemena červenej variety. Ďalej chová viac ako 600 kusov oviec, z toho 326 kusov bahníc na farme v Jedµových Kostoµanoch, kde buduje stádo Charolais - mäsové plemeno HD. ľivočíšna výroba sa taktieľ zameriava na produkciu mlieka, jatočných zvierat a plemenných baranov plemena Oxford Down.

Chov hovädzieho dobytka je orientovaný na produkciu mlieka, chované plemeno: červený a čierny holstein.

Príleľitostne ľiadateµ realizuje taktieľ výkrm ošípaných na farme v Lovciach, s cieµom zvýšenia výnosovosti vlastnej produkcie. Farma sa s uvedenými počtami HD v chove hovädzieho dobytka zaraďuje medzi stredne veµké farmy. Rast farmy a rozširovanie chovu je obmedzovaný infraštruktúrnym vybavením a moľnos»ami samofinancovania ďalších investícií.
Potencionálne riziká, ktoré môľu ovplyvni» kvalitu výrobného procesu,
sú hlavne v dodrľiavaní základných pravidiel a noriem daných pre tú ktorú činnos» hlavne zo strany
výrobných pracovníkov.

Kontrola kvality produkcie mlieka je v podniku prvoradá. U surového kravského mlieka, ako našej
najdôleľitejšej komodity, musí dodávka vyhovova» norme akosti STN 570529 ako i platným
právnym a veterinárnym predpisom – Zákonu č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších novelizácií. Prvotná kontrola v spoločnosti a laboratóriách mliekárne je zameraná na
zistenie teploty a podielu tukovosti, stupeň kyslosti, prítomnos» inhibičných látok a zvodnenie
mlieka. Ostatné merania kvality sa uskutočňujú v štátnych akreditovaných laboratóriách a sú
zamerané na zistenie celkového počtu mikroorganizmov, počtu somatických buniek, inhibičných
látok a bodu tuhnutia.

Kvalitu mäsa jatočného HD hodnotí klasifikátor v mieste poráľky – na bitúnku, dodrľiavajúc
pritom platné normy pre túto oblas». Plemenný materiál je hodnotený plemenárskou sluľbou na
základe katalógov plemenných zvierat podµa pôvodu, plemennej hodnoty a telesného rámca a
úľitkovosti. Kontrolu úľitkovosti u nás i našich dodávateµov pre šµachtiteµský a rozmnoľovací chov
vykonáva štátny plemenársky ústav Bratislava, ktorý zabezpečuje napríklad zistenie údajov o
základnom stáde kráv, zistenie a vyhodnotenie potomstva býkov, zistenie a vyhodnotenie
reprodukčných vlastností býkov a kráv, vyhodnotenie skúšok
výkrmovosti a jatočnej hodnoty potomstva, vedenie centrálnej evidencie, pričom dodrľuje Zákon č. 39/2007 Z.z. pre kontrolu úľitkovosti a dedičnosti úľitkových vlastností HD a oviec.
Na konci roku 2010 bude podµa výrobného plánu celkový počet hovädzieho dobytka 750, čo predstavuje nárast o 6,7%.Chov oviec sa je orientovaný predovšetkým na produkciu mlieka, ktoré predstavujú najrentabilnejšie výrobné aktivity v rámci chovu oviec v súčasnosti na Slovensku. Produkcia a predaj vlny v súčasnosti na území celej republiky prakticky neexistuje nakoµko dopyt po vlne je minimálny. V súčasnosti je chované plemeno: oxford down.

Výrobné podmienky, v ktorých AGRO Hos»ovce, s.r.o. hospodári jej poskytujú výhodu v rámci chovu oviec a zabezpečujú jej kvalitnú krmovinovú základňu nevyhnutnú pre dosiahnutie podnikových cieµov.

V súčasnosti je základné stádo tvorené 521 kusmi oviec, z toho 265 kusmi bahníc.
Chov s uvedenými počtami zvierat spadá do kategórie stredných fariem v chove oviec na Slovensku. Stredné farmy majú najväčší podiel v rámci percentuálneho zastúpenia na celkovom chove oviec. Farmy s podobnými počtami zvierat dosahujú dobré a stabilizované finančné výsledky.
Výrobná kapacita v ľivočíšnej výrobe je vyuľitá na 80 %.


Stupeň mechanizácie výroby

Celkový strojový park podniku tvorí nasledovný súbor zariadení:

Traktory menšie (do 90k): 10 ks
Traktory stredné (90-160k): 5 ks
Sejacia technika na hustosiatie: 6 ks
Kombajny: 6 ks
Postrekovače: 5 ks
Zavlaľovacia technika: 3 ks
Nakladače: 5 ks
Nákladné vozidlá: 7 ks
Vlečky stredné: 7 ks
Dojáreň: 1 ks

Poskytovanie sluľieb

Poskytovanie sluľieb pre iné subjekty sa sústredí na:

 • zber krmovín rezačkou
 • kosenie obilovín a olejnín kombajnami
 • vakovanie objemových krmovín
 • výroba hotových jedál
 • iné mechanizované sluľby
 • dopravu
 • prenájom.

2. Plán výroby produktov/poskytovania sluľieb v nadväznosti na predmet projektu

Navrhovaný projekt – výstavba ustajňovacieho zariadenia s hospodárskou budovou pri agrofarme – bude tvori» jeden zo spôsobov ako rozvíja» vidiek, sluľby a cestovný ruch v obci Sµaľany a jej okolí. Objekt bude súčas»ou agroturistického komplexu, ktorý ponúkne moľnosti na relaxáciu a rekondičné sluľby. V predmetnom objekte budú ustajnené kone pre rekondičné pobyty. V hospodárskej budove sa bude nachádza» vínna pivnička s priestorom pre uskladnenie, ochutnávku a výrobu vína, ako aj krbová miestnos», spoločenská miestnos» a 5 ubytovacích buniek/spální s 11 stálymi lôľkami, kúpeµňa, WC a kuchyňa. Objekt hospodárskej budovy bude ponúka» ubytovanie, relax, športové vyľitie. Objekty budú ekonomicky, organizačne prepojené s plánovanou agrofarmou, ktorá bude ponúka» ubytovacie, wellness, fitness sluľby, bazén a jazero.

Ponúkané sluľby budú pozostáva» z nasledovných balíkov:

 

 • jazdecká škola a jazdy na koni:
  • vyučovanie jazdy na koni pod vedením inštruktora
  • zapoľičiavanie koňa s výstrojom
  • vychádzka na koni s doprovodom
  • romantické jazdy (zapoľičanie koča, voza)
 • ustajnenie koní
  • dlhodobé
  • krátkodobé
 • pobyt na agrofarme spojený s jazdectvom a koňmi:
  • školský výlet, firemná akcia, rodinný pobyt
  • ľivot v típí (a la Indiáni)
  • detské tábory: pobytové a denné (spojené s hrami, výletmi do prírody, sú»aľami, tvorivými dielňami, spoznávanie vidieckeho ľivota, poµnohospodárskej produkcie, domácich zvierat, relax i práca, starostlivos» o zvieratá, podpora pozitívneho vz»ahu k zvieratám, zodpovednosti a starostlivosti)
 • tematické akcie
  • westernový pobyt "ako na Divokom západe", táboráky, "noc strávená pod hviezdami", pobyty skautov, preteky, sú»aľe, rozlúčka/privítanie prázdnin, opekačky, stanovačky a pod.

 

 • ubytovacie sluľby – v 5 ubytovacích bunkách/spálňach s 11 stálymi lôľkami, návštevníkom k dispozícii bude sociálne zariadenie, spoločenská miestnos», kuchyňa, krbová miestnos», vínna pivnička a miestnos» pre ochutnávku vína.

 

Ustajňovací objekt a hospodárska budova budú vybudované pri hlavnom objekte Rekreačnej agrofarmy. Stavby sú navrhnuté v starobylom štýle pri pouľití moderných materiálov. Architektonické stvárnenie má v návštevníkovi evokova» predstavu stredovekého kaštieµa. V danom duchu je riešený exteriér i interiér objektov. Pre informáciu a dokreslenie celkového komplexu je potrebné spomenú» i sluľby, ktoré budú poskytované v hlavnom objekte rekreačného zariadenia agrofarmy, keďľe budú prepojené so sluľbami v ustajňovacom objekte:

Ubytovacie sluľby - predpokladaný počet ubytovacích miest v objekte je celkovo 12 – 14 s moľnos»ou prístelky. Väčšina ubytovacích priestorov je riešená bezbariérovo.

Stravovacie sluľby – stravovanie bude zabezpečované buď formou individuálneho stravovania alebo donáškou zo závodnej kuchyne spoločnosti AGRO Hos»ovce.

Wellness a fitness sluľby – sluľby spojené s moľnos»ou vyuľitia dvoch sáun, masáľnej sprchy a jacuzzi v interiéri objektu, ako aj s vyuľitím vonkajšieho bazéna a kúpacieho jazera so samočistiacou funkciou. Športové vyľitie ponúknu spoločenské priestory na aktívny a pasívny relax prostredníctvom miestnosti na biliard a fitness. V zariadení sa bude nachádza» aj športové vybavenie či náradie pre moľnos» trávenia voµného času (tenis, stolný tenis, badminton, bicykle a pod.)

 

Voµnočasové aktivity agroturizmu a vidieckeho turizmu – zariadenie agrofarmy poskytuje zázemie na posedenie a usporadúvanie rôznych menších osláv (rodinných i firemných), posedení, grilovačiek, barbeque, a pod., posedenie pri víne vo vínnej pivničke a pod.

Voµnočasové aktivity budú zamerané hlavne na spoznávanie okolitej oblasti, tradícií, folklóru, miestnej gastronómie a to aj prostredníctvom spolupracujúcich subjektov cestovného ruchu, remeselníkov a roµníkov v regióne. Budú tvori» dôleľitú motivačnú a atraktívnu zloľku ponúkaných balíkov sluľieb zariadenia:

 • ponuka tradičných jedál regiónu
 • ponuka jedinečnej vínnej produkcie regiónu, vinobranie
 • moľnos» poµovačky v okolitých lesoch s ponukou poµovníckych špecialít
 • furmanské hody, fašiangové hody
 • ukáľky tradičných zabíjačiek s hostinou (tzv. „zajtonec“ – hostina po zabíjačke)
 • ukáľky tradičných remesiel a moľnos» zakúpenia tradičných výrobkov µudovej tvorby
 • ukáľky poµnohospodárskeho spracovania a produkcie (salašnícka výroba poµnohospodárskych produktov
 • starostlivos» o domáce a hospodárske zvieratá
 • návštevy športových zariadení, múzeí, kultúrnych inštitúcií, historických stavieb v regióne
 • realizácia individuálnych športových aktivít počas celého roka
 • organizácia tematických výletov, akcií a programov

 

Balíky tematických pobytov - pre manľelské alebo partnerské páry (ako napr. "Valentínsky víkend", "Májové víkendy", a pod.), pre rodiny s de»mi ("Jarné/letné/jesenné/zimné prázdniny na farme", "Víkend v sedle", "Víkend na salaši" a pod.), pre skupiny a firmy ("Gazdovské hody", "Slovenské večery", "Stavanie májov", "Ovčiarske dni", "Opekané špeciality", "Country večery", "Veµkonočné šibačky", "Svätojánske ohne", "Doľinkové slávnosti", "Husacie a kačacie hody", "Slovenská zabíjačka", "Predvianočné čarovanie", "In vino veritas", "Silvestrovské poblúznenie", "Novoročné prebúdzania" a pod.)

 

Potenciál pre podnik znamená hlavne obyvateµstvo regiónu, individuálna klientela, rodiny s de»mi, manľelské páry a zahraničná klientela.

 

Individuálni návštevníci – budú tvori» rozsiahly segment klientely podniku. Ide najmä o nasledujúce podskupiny:

 • mladí µudia venujúci sa aktívnemu tráveniu voµného času,
 • mladé manľelské a partnerské páry vyhµadávajúce romantiku,
 • rodiny s de»mi prichádzajúce z mestského prostredia,
 • milovníci koní a jazdectva.

Pre podnik je dôleľité túto klientelu získava», udrľa» a rozširova» najmä kvalitnými sluľbami. Individuálni návštevníci majú záujem o zimnú dovolenku, letnú dovolenku, víkendové a mimosezónne pobyty, turistiku, výlety do prírody, poznávanie folklóru regiónu, jazdu na koni, rôzne formy aktívneho oddychu.

 

Zahraniční návštevníci – budú významným segmentom klientely zariadenia. Ide o návštevníkov Slovenska zo zahraničia, ktorí majú záujem spoznáva» folklór, zvyky a tradície, kultúru, históriu, prírodné ojedinelosti, gastronómiu regiónu s moľnos»ou pobytu v jedinečnom prírodnom prostredí s pravou vidieckou a farmárskou atmosférou. Ide hlavne o nasledovné podskupiny zahraničnej klientely:

 • návštevníci z Maďarska
 • návštevníci z Rakúska
 • návštevníci z Poµska
 • návštevníci z Čiech (mladí µudia, mladé rodiny s de»mi, turisti)
 • ďalšie krajiny Európy a mimo Európy.

 

Skupinoví návštevníci – budú tvori» významný segment klientely. Ustajňovací objekt s hospodárskou budovou bude súčas»ou komplexu rekreačnej agrofarmy, celý komplex agrofarmy môľe ponúknu» priestory a sluľby pre viacdňové školenia, tréningové tábory, kurzy (zamerané najmä na outdoorové a teambuildingové aktivity pre pribliľne 10 členné skupiny), firemné večierky, oddychové pobyty, odmeny pre zamestnancov  formou rekreačných poukazov vyuľívajú ponuku gastronomických špecialít (grilovačky, hody, ochutnávky vína a pod.). Samotný ustajňovací objekt môľe ponúka» sluľby pre detské tábory, skupiny turistov so záujmom o jazdectvo a pod.

 

Potenciálnymi zákazníkmi sú všetky vekové kategórie hlavne strednej vrstvy Slovenska, ako aj zo zahraničia, ktorí chcú svoju dovolenku spoji» s aktívnym oddychom, vyuľi» športovo-turisticko-rekreačné sluľby a spoznáva» krásne prostredie Nitrianskeho kraja.

 

Kontakt

Tel.: 037 6345207
Fax: 037 6345210
E - mail: info@agrohos.sk
Mobil: +421 905 964 953

 

Cenník

Trojlôľková izba                                       -  72 €

Štvorlôľková izba                                    -   96 €

Pobyt vo wellnes, jednodenný vstup     -  24 €

Raňajky                                                     -  18 € *

Vychádzka na koni 1 hodina                   -  18 € *

 

Objednávky zasiela» na mailovú adresu: mozdik@agrohos.sk

* nahlasuje sa deň vopred, overi» dostupnos» sluľby

 

 

XHTML | CSS | Webdesign